ประวัติผู้ก่อตั้ง

ครูโบ๊ท สาโรจน์ แสงทองอุไรไพศาล

  • ประสบการณ์การสอนว่ายน้ำ มากกว่า 15 ปี
  • พร้อมด้วยทีมครูสอนว่ายน้ำมืออาชีพ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.มหิดล
  • ปริญญาโท สังคมศาสตร์และสุขภาพ ม.มหิดล

ใบประกาศนียบัตร

  • การอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต
  • การอบรมโครงการฝึกอบรม “ผู้พิทักษ์ชีวิต” จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีการกีฬา
  • การอบรมสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีการกีฬา